DMARDS

From usmlepedia
Jump to: navigation, search
Methotrexate Purine antimetabolite
(DHF reductase inhibitor)
Myelosuppression (tx: leucovorin)
Stomatitis
Hepatotoxicity
Leflunomide Pyrimidine synthesis inhibitor Hepatotocivity
Myelosuppression
Hydroxychloroquine TNF and IL-1 suppressor Retinopathy
Sulfasalazine TNF and IL-1 suppressor Hepatotoxicity
Stomatitis
Hemolytic anemia
Adalimumab
Infliximab
Etanercept
TNF inhibitors Infection
Demyelination
CHF
Malignancy